Skip To Content
Swipe Right for Terminal Navigation Swipe Left for Global Navigation

Contacts & Directions

Guangzhou Oceangate Container Terminal

Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co.,Ltd.,
Haigang Ave, Nansha Qu, Guangzhou Shi, Guangdong Sheng, China

+86 20 34661800, Chinese website: www.goct.com.cn

+86 20 34661805

Directions To Locations Cta